Polskie Perły

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

§ I. Postanowienie ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie: NIRP) powołany przez Prezydium Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl (w skrócie: Przedsiębiorcy.pl).
2. Konkurs realizowany jest w ramach Strategii Rozwoju Polskich Marek, która została zatwierdzona przez Prezydium Przedsiębiorcy.pl.
3. Strategia opiera się na badaniach prowadzonych wśród podmiotów członkowskich federacji Przedsięborcy.pl i jest elementem realizacji zadań federacji ujętych w jej Statucie par.5 ust.2.

 

§ II. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja podmiotów, które:
- poprzez swoje osiągnięcia w zarządzaniu oraz wiarygodność w prowadzeniu działalności reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom,
- na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania.
- w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują,
- uczciwie i rzetelnie wykorzystują działania promocyjne i reklamowe, jednocześnie nie dyskredytując wizerunku konkurencji,
- stwarzają swoim pracownikom bardzo dobre warunki, sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu,
- są wrażliwi na potrzeby środowiska lokalnego,
- prowadzą swoją działalność w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

§ III. Beneficjenci

1. Program jest adresowany do wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucji działających w Polsce, a także do firm mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników.
2. Beneficjentami Konkursu mogą być również osoby zarządzające, menedżerowie, właściciele firm, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju firm, placówek, instytucji, dbając jednocześnie o poszanowanie norm etycznych oraz o rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

 

§ IV. Zgłoszenie do Konkursu

1. Warunkiem formalnym uprawniającym do udziału w konkursie jest otrzymanie nominacji lub zaproszenia.
2. Jeżeli podmiot nie otrzyma nominacji lub zaproszenia a wyraża chęć udziału w Konkursie – wymagane jest przedłożenie do Biura Konkursu stosownego pisma, po rozpatrzeniu którego Organizator może wystosować nominację lub zaproszenie.
3. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od pracodawców i pracowników uznających, że ich jednostka może uczestniczyć w Konkursie.
4. Przed zgłoszeniem należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.

 

§ V. Przebieg Konkursu

1. Rejestracja Uczestników Konkursu na podstawie dokumentów zgłoszeniowych.
2. Ocena przez członków Rady Ekspertów na podstawie Ankiety Konkursowej i załączników oraz przyznanie odpowiednich nagród i tytułów tym, którzy zostali pozytywnie ocenieni.
3. Działania promocyjne związane z pakietem promocyjnym przewidzianym dla Laureatów Konkursu.

 

§ VI. Rada Ekspertów

1. Rada Ekspertów powoływana jest przez Radę Naukową NIRP oraz Prezydium Zarządu Przedsiębiorcy.
2. Rada Ekspertów dokonuje weryfikacji Uczestników i na podstawie ustalonych kryteriów oceny nadaje Nagrody i Tytuły, o które ubiegał się Uczestnik. Kryteria oceny określa § VIII Regulaminu.
3. Rada Ekspertów może wizytować Uczestników w celu weryfikacji danych zawartych w Ankiecie Konkursowej.
4. Rada Ekspertów w porozumieniu z Organizatorem może znieść tytuł, kategorię konkursową lub zmienić ich nazwę, może połączyć kategorie i ustanowić nowe.
5. Rada Ekspertów w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
6. Rada Ekspertów w porozumieniu z Organizatorem może ustanowić własne nagrody specjalne.
7. Skład Rady Ekspertów do momentu ogłoszenia wyników jest tajny.

 

§ VII. Rodzaje Nagród

1. W ramach Konkursu przyznawane są nagrody zgodnie z działem gospodarki, w którym podmiot funkcjonuje oraz pod kątem profilu, rodzaju i charakteru działalności. Nagroda uwzględnia tytuł, o który ubiega się Uczestnik oraz kategorię zgodną z charakterem działalności. Wykaz tytułów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ VIII. Kryteria oceny

Uczestnik oceniany jest na podstawie osiągnięć oraz danych statystycznych i ekonomicznych zawartych w Ankiecie Konkursowej i załącznikach dla danego rodzaju ankiety. Każda pozycja Ankiety Konkursowej jest punktowana według ustalonej i zatwierdzonej przez Radę Ekspertów punktacji. Po uzyskaniu 60% ogólnej sumy punktów oraz akceptacji przez Radę Ekspertów Uczestnik otrzymuje tytuł Laureata. Ocena Uczestników według ustalonej i zatwierdzonej przez Radę Ekspertów punktacji jest tajna.

 

§ IX. Terminy, nagrody

1. Nagrodami w konkursie (z uwzględnieniem rodzaju nagrody) są:
- I Nagroda: złota statuetka i dyplom
- II Nagroda: srebrna statuetka i dyplom
- III Nagroda: brązowa statuetka i dyplom
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Wielkiej Gali, która odbędzie się w 2018 roku. Wyniki z obrad Rady Ekspertów do tego momentu są tajne.

 

§ X. Ustalenia końcowe

1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udostępnienia Organizatorom wszelkich niezbędnych materiałów potwierdzających dane zawarte w Ankiecie Konkursowej. Materiały te będą dostępne wyłącznie do wiadomości Organizatorów oraz Rady Ekspertów.
3. Laureat Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego (załącznik nr 2 do Regulaminu pod nazwą „Kanon Etyczny Konkursu Polskie Perły”) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnego newslettera na adres podany do kontaktu mailowego.
4. Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z działalnością Przedsiębiorcy.pl
5. Naruszenie Regulaminu Konkursu i/lub zasad Kanonu Etycznego może skutkować pozbawieniem przez Radę Ekspertów nagród i tytułów uzyskanych w ramach Konkursu. Rada Ekspertów określa zasady weryfikacji naruszenia zasad.
6. Organizatorzy i Rada Ekspertów zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkiej wiedzy zawartej w materiałach dostarczonych przez Uczestników Konkursu.
7. Organizatorzy mają wyłączne prawo do wyrażania zgody na używanie logo, wszelkich znaków graficznych i symboli związanych z Konkursem „Polskie Perły”.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za materiały dostarczone przez Uczestnika i zamieszczone w publikacjach związanych z Konkursem. Wszystkie dane zawarte w publikacjach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób podających te dane.
9. Biuro Konkursu prowadzi:

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
adres korespondencyjny:
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./fax: (22) 609 17 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.polskieperly.pl

 

Pobierz regulamin